Kancelaria adwokacka - adwokat dr Katarzyna Wiktorzak

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat dr Katarzyna Wiktorzak

Kompleksowa pomoc prawna w sprawach Karnych

Strona główna

Witam Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii Adwokackiej.

„Audiatur et altera pars” (ad Sen.Med. 199-200, Dz. 25.17) – Niech będzie wysłuchana i druga strona.

Ta właśnie paremia przyświeca mi w podejmowaniu działań mających na celu obronę słusznych praw i interesów moich Klientów.Każdemu bowiem przysługuje prawo do tego, aby jego interesy były reprezentowane w sposób cechujący się rzetelnością, starannością oraz skutecznością. Nie sposób podjąć się efektywnej obrony praw Klienta bez zrozumienia istoty jego problemu oraz wynikających z tego skutków. Już na etapie pierwszej rozmowy z Klientem rozpoczyna się współpraca mająca na celu podejmowanie wszelkich działań zmierzających do uzyskania efektu zamierzonego przez Klienta.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka jest ukierunkowana na udzielanie szeroko rozumianej pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym, jak też podmiotom gospodarczym. Klienci podejmujący ze mną współpracę moją liczyć na rzetelne prowadzenie spraw, co wynika z indywidualnego podejścia do przedstawianych problemów oraz oczekiwanych skutków. W podejmowanych działaniach dążę do zagwarantowania Klientom przede wszystkim bezpieczeństwa prawnego w podejmowaniu decyzji na gruncie prawnym oraz życiowym.

Zaakcentować również warto, że zachowanie tajemnicy przez Adwokata to fundament zawodu.Powyższe jest nieodzownym elementem specyfiki zawodu, ale także stanowi konieczność zapewnienia gwarancji pozwalających na obdarzenie Adwokata pełnym zaufaniem. Źródłem tajemnicy adwokackiej jest Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. –Prawo o adwokaturze, ale także etyka zawodu i uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej, których to aktów każdy Adwokat winien bezwzględnie przestrzegać.

Zapraszając Państwa do współpracy posłużę się cytatem Antoine-GaspardBoucherd’Argis, zgodnie z którym

Nie można być wzorowym adwokatem, jeśli nie jest się przyzwoitym człowiekiem”.

Katarzyna Wiktorzak

O mnie

Studia magisterskie na kierunku Prawo ukończyłam na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracę magisterską poświęciłam tematyce związanej z wpływem instytucji świadka incognito na efektywną obronę oskarżonego. Jednocześnie, również na Uniwersytecie w Białymstoku, ukończyłam studia na kierunku Europeistyka, co pozwoliło w znaczący sposób na poszerzenie wiedzy o prawie międzynarodowym oraz prawie Unii Europejskiej.

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, rozpoczęłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej zdałam egzamin adwokacki, a następnie po złożeniu ślubowania wpisałam się na listę adwokatów.

Równolegle z odbywaniem aplikacji adwokackiej uczęszczałam na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, które ukończyłam pod kierunkiem prof. Andrzeja Sakowicza. Tematem sporządzonej przeze mnie rozprawy doktorskiej jest „System ochrony świadka w polskim procesie karnym”. To właśnie postępowanie karne jest dziedziną prawa, której poświęcone były moja praca magisterska oraz rozprawa doktorska. Jestem również autorką artykułów naukowych, glos do wyroków oraz opinii prawnych odnoszących się do prawa karnego,postępowania karnego oraz prawa karnego skarbowego. W trakcie swojej aktywności awodowej wielokrotnie brałam czynny oraz bierny udział w prestiżowych konferencjach naukowych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w znacznej mierze odbywając aplikację adwokacką, ale również współpracując z renomowanymi Kancelariami Adwokackimi.Aktualnie na terenie całego kraju prowadzę sprawy karne, w tym również sprawy karno- skarbowe oraz sprawy karne wykonawcze. Ponadto specjalizuję się w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych, w tym również w sprawach o zadośćuczynienie. W tym zakresie współpracuję również z innymi Kancelariami Adwokackimi oraz z rzeczoznawcami.

Wolne chwile wykorzystuję na spędzanie czasu z bliskimi oraz na swoje pasje. Jestem absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w klasie fortepianu, zatem niezwykłą przyjemność sprawia mi muzykowanie w sposób czynny oraz bierny, słuchając muzyki. Cenię  sobie również ambitną literaturę,z racji wykonywanego zawodu – głównie z gatunku kryminał i thriller.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą Kancelarii oraz do podjęcia współpracy.

Oferta kancelarii


PRAWO
CYWILNE


PRAWO
KARNE


PRAWO
RODZINNE


PRAWO
GOSPODARCZE


PRAWO
ADMINISTRACYJNE

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej oferuję kompleksowe usługi w zakresie prawa cywilnego. Świadczę pomoc prawną zarówno polegającą na udzielaniu porad prawnych, ale także na sporządzaniu pism procesowych, przygotowaniu i opiniowaniu umów. Nieodzownym elementem reprezentowania Klientów w sprawach cywilnych jest również występowanie przez sądami oraz prowadzenie negocjacji między pełnomocnikami, w tym również na etapie przedsądowym. Kancelaria Adwokacka jest sprofilowana głównie na sprawy o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej

Oferowana przeze mnie pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje reprezentowanie Klientów na etapie postępowania przygotowawczego, jak też postępowania jurysdykcyjnego, a następnie wykonawczego. W zakresie spraw karnych reprezentuję moich Klientów występując zarówno w charakterze obrońcy podejrzanego/oskarżonego/skazanego oraz w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego/oskarżyciela prywatnego. Pomoc prawna w sprawach karnych polega na sporządzaniu pism procesowych, w których zasadnicze znaczenie mają niewątpliwie środki odwoławcze oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia. Oferuję pomoc także w zakresie sporządzenia prywatnego oraz subsydiarnego aktu oskarżenia, a także w popieraniu tych pism przed sądem. Niezwykle istotne jest również dochodzenie roszczeń przysługujących pokrzywdzonym na skutek czynu zabronionego, co skutkuje zasądzeniem na ich rzecz stosownego odszkodowania bądź zadośćuczynienia.

W sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego podejmuję się także reprezentowania moich Klientów przed finansowymi organami postępowania, w tym przed Urzędem Skarbowym, czy Urzędem Celnym, a następnie w postępowaniu jurysdykcyjnym i wykonawczym.

Niezwykle istotny element obrony oskarżonego w sprawach karnych stanowi udział w czynnościach procesowych. Pomoc prawna obejmuje m.in. udział w posiedzeniach i rozprawach sądowych, udział w negocjacjach z organami ścigania, wśród których niewątpliwie znaczącą rolę pełni negocjowanie warunków w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej.

W prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, pełnomocnik winien wykazać się nie tylko rzetelną i gruntowną znajomością przepisów prawa, ale również wsparciem, zrozumieniem i chęcią udzielenia pomocy Klientowi w taki sposób, by postępowanie sądowe było jak najmniej dolegliwe. W tym względzie należy mieć na uwadze fakt, że sprawy rodzinne stanowią niezwykle delikatną materię, która dotyka prywatnej i intymnej sfery życia Klienta. Podstawą podjęcia współpracy w sprawach rodzinnych jest obdarzenie Adwokata prowadzącego sprawę pełnym zaufaniem oraz chęć powierzenia mu swoich problemów. W tym trudnym momencie życia warto zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika, który wyręczy Klienta w zakresie podejmowania wszelkich działań zmierzających do osiągnięcia oczekiwanego przez Klienta rozstrzygnięcia.

W zakresie spraw rodzinnych oferują swoją pomoc w sprawach o rozwód i separację, o pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, jak też w sprawach alimentacyjnych, o kontakty z dziećmi oraz o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa.

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego odnoszą się do stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, podejmowanych w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej oferuję kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców na gruncie bieżącego doradztwa prawnego. Obsługa prawna może polegać na sporządzaniu pism procesowych oraz umów, ale również na opiniowaniu takich pism i umów przygotowanych przez inny podmiot. Reprezentacja Klientów w tym zakresie może mieć także formę prowadzenia negocjacji z kontrahentami bądź też występowania przed sądem. Oferuję swoją pomoc również na etapie dochodzenia zaległych wierzytelności w postępowaniu przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

W ramach prawa administracyjnego oferowana przeze mnie pomoc polega na reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przez Naczelnym Sądem Administracyjnym. Niewątpliwie istotnym elementem reprezentowania Klientów w szeroko rozumianych sprawach administracyjnych jest również sporządzanie pism procesowych oraz poza procesowych. Świadczone usługi obejmują zwłaszcza sprawy z zakresu prawa budowlanego, prawa ubezpieczeń społecznych, ale również dotyczą sporządzenia odwołania od decyzji urzędów skarbowych.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że powyższe wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy. W celu uzyskania wszelkich wyczerpujących informacji odnoszących się do usług prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej proszę o kontakt.

Zakres specjalizacji

SPRAWY KARNE

„Qui non appellat, approbarevidetursententiam”

Powyższa paremia oznacza, że akceptuje wyrok ten, kto się od niego nie odwołuje. Sentencja ta jednak mimo upływu lat nie straciła w żaden sposób na aktualności. Można ją jednak rozpatrywać nieco szerzej, nie tylko w kontekście sporządzania samych środków zaskarżenia, ale także w odniesieniu do negowania twierdzeń organów ścigania w zakresie czynu zarzucanego podejrzanemu, a następnie oskarżonemu.

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej podejmuję się obrony praw osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, ale także reprezentowania pokrzywdzonych czynami zabronionymi. Rola Adwokata polega także na obronie interesów oskarżonych oraz skazanych.

Prowadzoną przeze mnie Kancelarię Adwokacką wyróżnia to, że jej profil jest ściśle określony i skoncentrowany głównie na sprawach karnych. Niewątpliwie istotne jest również sukcesywne poszerzanie wiedzy w tym zakresie, co przejawia się w sporządzaniu artykułów naukowych, czy też w uczęszczaniu w konferencjach. Moją specjalizacją jest procedura karna, zaś w swojej rozprawie doktorskiej zgłębiłam skomplikowaną problematykę związaną z ochroną świadka w polskim procesie karnym. Praca nad rozprawą doktorską umożliwiła mi zapoznanie się z bogatą literaturą fachową oraz konsultowanie się z niekwestionowanymi autorytetami w dziedzinie postępowania karnego.

W ramach spraw karnych oferuję reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych, karnoskarbowych, wykroczeniowych oraz wykonawczych. Występuję zarówno w roli obrońcy podejrzanego/oskarżonego, ale również pełnomocnika pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego/prywatnego. Pomoc w tym zakresie dotyczy także sporządzania zawiadomienia o możliwości popełniania przestępstwa. W imieniu moich Klientów sporządzam też prywatne oraz subsydiarne akty oskarżenia. Niewątpliwie zasadniczą rolę pełni jednak reprezentowanie Klientów przed organami ścigania i sądem. Z puntu widzenia oskarżonego niezwykle istotne jest także negocjowanie z oskarżycielem warunków dotyczących dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej. Niemniej jednak, specjalizuję się również w sporządzaniu środków zaskarżenia, nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Świadczę kompleksową pomoc prawną niezależnie od etapu, w takim obecnie znajduje się postępowanie karne.

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE

Istotą prawa odszkodowawczego jest podejmowanie działań mających na celu naprawienie szkody materialnej, ale również krzywdy której doznał poszkodowany. Reprezentowanie Klientów w sprawach odszkodowawczych co do zasady rozpoczyna się już na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez zakład ubezpieczeń. To właśnie wtedy zapadają niezwykle istotne z punktu widzenia Klientów decyzje odnoszące się wprost do ich sytuacji materialnej. Rolą Adwokata jest rzetelne zabezpieczenie interesów osoby poszkodowanej, która poniosła szkodę na skutek np. nieszczęśliwego wypadku.

W tym względzie należy mieć na uwadze, że działania podjęte przez profesjonalnego pełnomocnika umożliwiają zoptymalizowanie szans na dochodzenie roszczeń majątkowych przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Sprawy odszkodowawcze mają zazwyczaj stosunkowo specyficzny charakter, bowiem towarzystwa ubezpieczeniowe dysponują profesjonalnymi działami prawnymi, których działania zmierzają wprost do zminimalizowania zakresu odpowiedzialności. Warto mieć również na względzie, że sprawy o odszkodowanie i o zadośćuczynienie charakteryzują się skomplikowanym postępowaniem dowodowym, którego zakres koncentruje się co do zasady na opiniach biegłych sądowych. W prowadzeniu spraw odszkodowawczych pełnomocnik winien wykazać się rzetelnością, sumiennością oraz chęcią stałego pogłębiania swojej wiedzy, bowiem niezwykle trudne jest podejmowanie polemiki z biegłymi sądowymi, którzy są przecież autorytetami w określonej dziedzinie.

W ramach prowadzenia spraw odszkodowawczych współpracuję z rzeczoznawcami samochodowymi oraz z wieloma warsztatami naprawczymi, których wiedza jest nieodzowna w zakresie wyceny należnego odszkodowania oraz konstruktywnego ustosunkowania się do opinii biegłych sądowych.

Współpraca

W celu zapewnienia moim Klientom kompleksowej pomocy prawnej, stale współpracuję z wieloma renomowanymi Kancelariami Adwokackimi, z których każda cechuje się niezwykłą rzetelnością oraz profesjonalizmem.

Swoją wiedzę oraz doświadczenie w znacznej mierze zawdzięczam innym Adwokatom, których życzliwość oraz chęć pomocy są dla mnie nieocenione. Jak bowiem słusznie wskazywał Henri Francoisd’Aguesseau,

„Stan adwokacki jest równie stary jak sąd, równie szlachetny jak cnota, równie potrzebny jak sprawiedliwość… Podczas gdy najznamienitsze zawody są najbardziej zależne, on jeden pośród wszystkich innych trwa przy swojej szczęśliwej i niewzruszalnej niezawisłości”.

Za tą właśnie szlachetność – dziękuję.

adwokat.ochtera.pl
malicki.wroc.pl

Podejmuję także współpracę z Kancelariami Radcowskimi, Notarialnymi, Komorniczymi, jak również z Rzeczoznawcami Majątkowymi oraz Doradcami Podatkowymi.

W zakresie spraw odszkodowawczych niezwykle istotna jest wiedza uzyskana od Rzeczoznawców Samochodowych, co umożliwia dokonanie rzetelnej oceny wysokości szkody.

rzeczoznawcabialystok.pl

Wynagrodzenie

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej stosuję system wynagrodzeń oparty na indywidualnie ustalanych ryczałtach za prowadzenie danej sprawy, rodzaju spraw, czy też ryczałtach miesięcznych z limitem godzin. Na bieżąco informuję Klientów o podjętych czynnościach oraz o ewentualnych opłatach z tym związanych. Klienci posiadają również wiedzę w zakresie wszelkich opłat określanych przez przepisy prawa, co wynika np. z uiszczenia określonej kwoty tytułem opłaty od wniesienia pozwu, czy też opłaty którą należy uiścić w związku ze złożeniem wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy też o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Swoje wynagrodzenie określam w oparciu o efektywnie spędzony czas pracy nad realizacją danego zlecenia. Honorarium adwokackie jest płatne z góry – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty albo uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy (premia za sukces).

W przypadku powierzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza miastem Białystok, należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu do siedziby danego organu, stosownie do treści przepisów normujących zwrot kosztów dojazdów pracowników w ramach tzw. delegacji. Nadmieniam również, że w ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej wystawiam paragony lub faktury za prowadzenie spraw.

Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DR KATARZYNA WIKTORZAK
ul. Elizy Orzeszkowej 32 lok. 23
15-084 Białystok

tel: + 48 506 699 844
e-mail: wiktorzak.adwokatura@gmail.com

Numer NIP: 542 333 87 43
Numer REGON: 381935920

Nazwa banku i numer rachunku:
M BANK
06 1140 2004 0000 3602 7826 3182